Våre Prosjeketer

E134 Høydalsmo kyrkje – Høydalsmo

Bygging av 1,6 km med ny europaveg for Statens vegvesen. Prosjektet startet opp høsten 2020.

Klar for utbedring av ny strekning på E134

Otrosåsen Hyttefelt, Hovden

I Otrosåsen hyttefelt på Hovden har vi vært hovedentreprenør på graving av utskifting og opparbeidelse av nytt VA-anlegg, graving for kabelgrøfter og veinett. Prosjektet var ferdig september 2020.

Nytt høydebasseng på Hovden

Ved vannverket på Hovden skal det etableres nytt høydebasseng for Bykle Kommune. Hovden Hytteservice har stått for grunnarbeid og påkobling til eksisterende VA. Prosjektet startet opp våren 2020.

RV 36 Bukti-Stodi

Bygging av 2 parseller langs Seljordsvatnet for Statens vegvesen. Første parsell (Stodi) stod klar våren 2020, med tilhørende rasteplass ferdig høsten 2020. Parsell Bukti starter for fullt igjen 1.desember 2020 og er planlagt ferdig til mai 2021. I anleggsperioden blir RV36 stengt for all trafikk.

RV36 åpner som planlagt

Les om sjøromen og rasteplassen langs RV36

 

Tunnelbygging E134 Gvammen-Århus

Underentreprenør for NCC på tunellprosjektet E134 Gvammen-Århus for Statens vegvesen, ferdig sommeren 2019.

Botn Aust, Vågsli

I botn Aust hyttefelt ved Vågsli har vi vært hovedentreprenør på graving av VA-anlegg, veier og tomter. Prosjektet var ferdig oktober 2020.

RV 9 Bjørnarå-Optestøyl

Bygging av 5km ny riksveg mellom Bjørnarå og Optestøyl for Statens vegvesen, ferdig juni 2020.

RV9 Krokå - Langeid

Hytte- og hustomter i Bykle kommune

Vann- og avløpsanlegg i Bykle, Hoslemo - Badstogdalen

Driftskontrakter i Setesdal

Åsane hyttefelt - feltutbygging av hytteområdet med 26 tomter

Brokke Nord - Kraftutbygging i Bykle

Gang- og sykkelveg på Rauland

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i flere hyttefelt

Knusing og sikting av masser

Bygging av 2 km gang- og sykkelveg med bro på Hovden

Hovden Bioanelegg - legging av fjernvarmerør

Kaldsåni kraftverk

Vann- og avløpsanlegg på Rauland

Bygging av skiløype fra Løyning til Ørnefjell

Utvidet skiløype på Hovden fra kullvert til vannverket

Grunnarbeid for tverfjell høydebasseng